یک کارشناس ارشد روانشناسی بالینی:

سرانجام دوستی‌های مجازی به کجا می‌رسد؟

یک کارشناس ارشد روانشناسی بالینی گفت: در مقطع زمانی ممکن است که دوستی‌های مجازی ادامه داشته باشد اما در نهایت هیچ کدام به موفقیت نمی‌رسند و به قطع ارتباط و شکست می‌انجامد.

آخرین اخبار