واکاوی یک آسیب؛

تفریح پوچ این روز‌های برخی جوانان برای گذراندن وقت و رو کم کنی

دور دور کردن، خیابان گردی، پرسه زنی در شهر سوار بر خودرو‌ها به یکی از تفریحات این روز‌های جوانان بدل شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات