سعید حجاریان:

دولت روحانی فضا را برای اصلاح طلبان باز کرده است

سعید حجاریان گفت:دولت روحانی حتما به نفع اصلاح‌طلب‌ها است. فضا را بازکرده وبرای ما بهترکرده است. دوره سخت تمام شده واصلاح‌طلب‌ها توقع بیشتری از روحانی ندارند.

آخرین اخبار

تبلیغات