سردار کمالی

خدمت سربازی از ۲۴ ماه به ۲۱ ماه کاهش یافت

جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از کاهش دوره خدمت سربازی در سال ۹۴ خبر داد و خدمت وظیفه در امسال را برابر سال ۹۳ و به مدت ۲۱ ماه عنوان کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات