فرماندار اصفهان:

بی طرفی و امانتداری از مبانی انتخاباتی جمهوری اسلامی است

فرماندار اصفهان گفت: رعایت بی طرفی، امانتداری و قانونمداری دست اندرکاران، از مبانی یک انتخابات در تراز جمهوری اسلامی است.

آخرین اخبار

تبلیغات