شهردار اصفهان خبر داد

درآمد 100 میلیارد تومانی شهرداری از دوربین‌های ثبت تخلف

شهردار اصفهان گفت: درآمد شهرداری اصفهان از دوربین‌های ثبت تخلفات رانندگی 100 میلیارد تومان بوده است اما باید بررسی شود چقدر از این پول به شهرداری بازگشته است.

آخرین اخبار

تبلیغات