در حواشی این روزها:

تشدید استکبار ستیزی در دوران پساتحریم؛ راهبردی کلیدی در مواجهه با مقامات غربی در تهران

دهن کجی های متعدد مقامات امریکایی و غربی مبنی بر تداوم رویکرد مذاکره محور در همۀ ابعاد به ویژه در نفی خطوط قرمز نظام اسلامی قابل معامله و مذاکره نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات