«بهبود رفتار با سرباز» شاخص عمل انقلابی در نیروهای مسلح

«الگوی خدمت سربازی یک ساله در دوران صلح» را شاید بتوان بهترین الگوی مرکز پژوهش های مجلس دانست که احتمال موافقت ستادکل نیروهای مسلح نیز با آن بیشتر است. در این مدل سربازی در دوران صلح، اجباری و مدت آن یک سال است

آخرین اخبار

تبلیغات