اصفهان در فریز جنین کشور رکورد زد

باز شدن یخ جنین اصفهانی بعد از 14 سال انتظار + تصویر

یخ جنینی که در مرکز باروری و ناباروری اصفهان نگهداری شده بود پس از 14 سال انتظار باز شد و رکورد فریز جنین در کشور شکسته شد.

آخرین اخبار

تبلیغات