نگاه مسئولین را می طلبد:

روستای تیمیارت با 29 شهید چهار سال در خاک و گل کوچه پس کوچه ها

غفرانی دهیار روستای تیمیارت از معضل کوچه پس کوچه های خاکی روستا طی 4 سال ترمیم شبکه های فرسوده توسط اداره آب و فاضلاب اظهار ناراحتی کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات