در جمع دهیاران مطرح شد:

برخورد با ساخت های غیر مجاز روستایی انجام شود

همکاری نیروی انتظامی با دهیاران در برخورد با ساخت های غیر مجاز از مطالبات دهیاران بود.

آخرین اخبار

تبلیغات