دكتر يعقوب توكلي

دلیل سقوط شاه از دید دربار

سقوط شاه در كتاب‌هاي خاطرات و تاريخ‌نگاري معاصر از ديدگاه‌هاي مختلفي مورد برسي قرار گرفته هر كس از ديد خودش و يا از ديد طبقه اجتماعي خود اين حادثه بزرگ را توجيه كرده در اين ميان توجيهات درباريان جالب توجه است دكتر يعقوب توكلي در كتاب سبک شناسی تاریخ نگاری معاصر به قسمتي از اين توجيحات تحت عنوان دليل سقوط شاه از ديد درباريان پرداخته كه خواندن آن خالي از لطف نيست

آخرین اخبار

تبلیغات