از طرح تا خواسته:

نخاله های ساختمانی شهر اصفهان، چهره زیبای شرق را خش می اندازد/ بازیافت فکری نو در رابطه با محیط زیست

نارضایتی کافی در خصوص دفن نخاله ها و از بین بردن چهره زیبای شهر وجود دارد ولیکن نباید خروجی پیگیری ها به افزایش این امر به جای حل آن بینجامد.

آخرین اخبار

تبلیغات