شهر زيبا ساختني است نه يافتني

شهرداري حسن آباد براي جمع آوري زباله ها در سطح شهر برنامه ي منظمي را اجرا مي كند تا شهری پاکیزه را به شهروندان هدیه دهد .

آخرین اخبار

تبلیغات