اين “دفترچه يادداشت” را هميشه همراهتان داشته باشيد

برخي از سالمندان در دوران كهولت در آغاز سيري از زندگي قرار مي‌گيرند كه فراموشي مساله‌هاي مختلف و عادي براي آن‌ها به امري عادي تبديل مي‌شود، براي جلوگيري از اين فراموشي‌هاي ساده سالمندان بايد نكاتي مهم را رعايت كنند.

آخرین اخبار

تبلیغات