معاون امور بیمه ای تامین اجتماعی استان:

۲۱۲هزار پرونده تامین اجتماعی هوشمند می شود/ بیش از ۲۰ هزار نفر در استان بیمه بیکاری دریافت می کنند

دفترچه های فعلی از مردادماه به طور کلی تغییر پیدا کرده و هوشمند می شود، در قابل طرح SSN به ۲۱۲ هزار پرونده بیمه تامین اجتماعی استان شماره الکترونیکی اختصاصی داده می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات