مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان خبر داد؛

جایگزینی نسخه الکترونیکی دفترچه‌های بیمه به جای دفترچه‌های کاغذی/ پزشکان به دلیل تاخیر در پرداخت معوقه‌ها حق تخطی ندارند

مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان گفت: حذف دفترچه بیمه گام بزرگی است که مقدمه ای برای ایجاد پرونده الکترونیک برای بیمار است.

آخرین اخبار