باحضور معاون رئیس جمهور انجام شد؛

افتتاح دفترمطالعات برنامه ریزی و آینده پژوهی میراث فرهنگی اصفهان

دفتر مطالعات برنامه ریزی و آینده پژوهی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان توسط مسعود سلطانی فر، معاون رئیس جمهور، افتتاح شد.

آخرین اخبار

تبلیغات