مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان

کارت ملی طرح قدیم تا خرداد ماه سال جاری اعتبار دارد

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت:کارت ملی طرح قدیم تا خرداد ماه سال جاری اعتبار دارد اما هیأت دولت کاربردی شدن کارت ملی هوشمند را تا پایان سال تمدید کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات