نگاهی به خشکسالی شرق اصفهان(2):

تضرع مردم بخش جلگه در نزول رحمت الهی در اوج خشکسالی

صحن امامزاده اسحاق(ع) هرند و امامزاده عبدالعزیز(ع) شاتور یک صدا نوای راز و نیاز معبود در طلب باران خداوند بود.

آخرین اخبار

تبلیغات