دعای روز سوم ماه رمضان

خدایا روزى كن مرا در آنروز هوش و خودآگاهى را و دور بدار در آن روز از نادانى و گمراهى

آخرین اخبار