یادداشت/

دیگران هم می‌توانند داشته‌های «سبزواری» را داشته باشند

سبزواری در آن گروه از هنرمندان بزرگ انقلاب قراردارد که انواع دسیسه‌های دشمن بر پیکر ظریف و شکننده هنر، هیچگاه نتوانست برای لحظه‌ای او را از زیست با انقلاب غافل سازد.

آخرین اخبار