قانونگریزی سرفصل همه فعالیت های انتخاباتی وکیل الدوله ها؛

دست اصلاحات در حنای مفسدان فتنه گر

وابستگی شدید اصلاحات به کسی که سابقه خوبی در ذهن مردم این سرزمین ندارد و البته هم چون بسیاری از هم قطارانش همچنان هم بر همان خط ریل گذشته سوار است و ماندن در گود سیاست را به برائت از گذشته و بازگشت به ملت ترجیح میدهد نشان دهنده عدم صداقت این جریان با ملت است.

آخرین اخبار

تبلیغات