رئیس کل دادگستری استان اصفهان

زندان، آخرین اقدام دستگاه قضایی اصفهان برای مقابله با جرایم است

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: رویکرد دستگاه قضایی این استان پیشگیری از جرایم و صدور حکم زندان، آخرین اقدام این دستگاه برای مقابله با جرایم است.

آخرین اخبار

تبلیغات