4ماده حیاتی‌برای‌جلوگیری ازسرماخوردگی

در فصل زمستان وظایف دستگاه ایمنی بدن افزایش می یابد زیرا باید بدن انسان را از سرما و نوسان دما حفظ کند از این رو بدن در زمستان به ویتامین و مواد معدنی بیشتری نسبت به تابستان نیاز دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات