قابل توجه مسئولان اداره راه شهرستان اصفهان؛

کمین گاه مرگ/ تکرار حوادث در مسیر دستجا به منشیان خبر ساز شد

پیچ تند در حوالی دیداران از توابع براآن شمالی در انتظار به سوگ نشستن خانواده ای به سر می برد؛ اما ناکام ماند.

خوشحالی کشاورزان زیار در جاری شدن پساب در رودخانه

پساب جاری شده در رودخانه زاینده رود به زیار رسید و موجب خوشحالی کشاورزان شد.

آخرین اخبار

تبلیغات