دستاوردهای ژنو به روایت اعداد و ارقام

در حالی که غربی ها تاکنون در تمام مذاکرات خود از جمله نشست های آلماتی خواستار توقف غنی سازی در ایران بودند در نتیجه توافق ژنو پذیرفتند که غنی سازی در ایران ادامه یابد و این می تواند مهمترین دستاورد مذاکرات ایران با 1+5 باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات