آقای رئیس جمهور؛ باز هم زاینده‌رود از قلم افتاد!

روز گذشته رئیس جمهور در جمع فعالان محیط زیست کشور به خشکی دریاچه هامون و ارومیه و حتی هلیل رود اشاره کرد و باز در سخنانش از زاینده رود، این زخم عمیق اصفهان حرفی به میان نیاورد.

آخرین اخبار

تبلیغات