دروغ سنج اسلامی- صداقت خود را محک بزنید!

این آزمون از روش قرآنی- عرفانی- برهانی بهره جسته است. در این روش با شناخت ذات یک شیء، صفات و ویژگی های آنرا می شناسند و با شناخت هرصفت، اعمال و رفتار ناشی از آن را بدست می آورند؛ البته در ساحتی از معرفت، روش تجربی را نیز معتبر می داند…

آخرین اخبار

تبلیغات