روانشناس و کارشناس طب سنتی؛

پرخاشگری کودکان را با یک نسخه کاهش دهید

طباطبایی روانشناس و کارشناس طب سنتی گفت: پرخاشگری و ضعف اعصاب در کودکان را می توان با یک نسخه ساده و موثر تاحدود زیادی کاهش داد.

آخرین اخبار

تبلیغات