طی بازدید بخشدار بن رود از مرکز بهداشت شهر ورزنه مطرح شد:

دستگاههای اجرایی شهر ورزنه جهت مبارزه با بیماری سالک همکاری کنند

پزشک درمانگاه شهر ورزنه در بازدید بخشدار بخش بن رود از مرکز بهداشت خواستار همکاری دستگاههای اجرایی این شهر در جهت مبارزه فعال با بیماری سالک در شهر شد.

آخرین اخبار

تبلیغات