همزمان با جاری شدن زاینده رود

40 درصد از اراضی شرق اصفهان زیر کشت محصول می رود

عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان از زیر کشت رفتن حدود 35 تا 40 درصد از اراضی شرق اصفهان همزمان با جاری شدن زاینده رود خبر داد.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:

تاخیر دو روزه در باز شدن زاینده رود به خاطر درخواست کشاورزان است

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: تاخیر دو روزه باز شدن آب زاینده رود به خاطر درخواست صنف کشاورزان به منظور ساماندهی بستر رودخانه بود.

آخرین اخبار

تبلیغات