حکایت شیرزنانی که سنگ زیرین آسیاب زندگی‌ هستند

حکایت، حکایت زخم روزگار است، ساز ناکوک زندگی، حکایت روی ناملایم زندگی به زنانی که در کشاکش دهر، مردانه و صبورانه سنگ زیرین آسیاب زندگی هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات