ماموریت ویژه کاخ سفید به دختر سخنگو!/مقصر سازی کلید خورد

ماری هارف معقتد است: «بازگشت محمد جواد ظریف به تهران برای آمریکا نگران کننده است. با این حال جان کری هم اکنون در وین حضور دارد و مایل است کار را ادامه دهد.»

آخرین اخبار

تبلیغات