دبیر کل خانه کشاورز کشور:

احیای گاوخونی در صرفه جویی 25 درصدی بالا دست زاینده رود محقق می شود

دبیر کل خانه کشاورز کشور گفت: بی توجهی به حفظ محیط زیست و برنامه ریزی های صورت گرفته بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمین موجب آن شده است که منابعی برای نسل آینده باقی نماند.

آخرین اخبار

تبلیغات