24اردیبهشت برگزار میشود:

پنجمین کنگره فاطمه شناسی در اصفهان

دبیر کنگره تخصصی ملی فاطمه شناسی از برگزاری پنجمین کنگره ملی تخصصی فاطمه شناسی در سال 94 خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات