دبیر جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان:

اجرای مصوبات شورای عالی آب قدم مهمی در حوزه زاینده رود است

دبیر جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان گفت: طرح مصوبات شورای عالی آب قدم خوبی در بعد مسائل مرتبط با زاینده رود است و از امروز ما به دنبال اجرایی شدن این طرح هستیم.

آخرین اخبار

تبلیغات