یک فعال دانشجویی:

فرهنگ توسعه از تک تک افراد جامعه آغاز می‌شود

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه اصفهان گفت: برای دستیابی به توسعه، ابتدا فرهنگ توسعه را باید از درون زندگی خود شروع کنیم؛ چراکه بازگشت به خویشتن، ابتدای مسیر توسعه‌یافتگی است.

آخرین اخبار

تبلیغات