درمرکزی آزمایشگاه شهید شفیعی حسن آباد،

مسابقات آزمایشگاهی دوره اول متوسطه برگزار شد

مسابقات آزمایشگاهی هر ساله جهت رقابت و تشویق و ترغیب دانش آموزان به انجام کارهای عملی و تقویت حس ابتکارو خلاقیت برگزار می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات