عباس نوریان در توجیه برنامه اصلاح بازار انرژی و سیاستهای حمایتی دولت

با عدم ثبت نام در دریافت یارانه، به تولید ملی کشور کمک کنیم

رییس آموزش و پرورش جرقویه علیا گفت: هدف دولت این نیست که مردم یارانه نگیرند بلکه طبق قانون همه حق گرفتن یارانه را دارند ولی اگر افراد از گرفتن یارانه صرف نظر کنند، دولت کارهای مفیدتر از یارانه ها را انجام میدهد.

آخرین اخبار

تبلیغات