با حضور فرماندار اصفهان،

در آیینی با حضور فرماندار اصفهان، دبیرستان دخترانه جابر انصاری در روستای ایچی بخش مرکزی افتتاح شد

در آیینی با حضور فرماندار اصفهان، دبیرستان دخترانه جابر انصاری در روستای ایچی بخش مرکزی افتتاح شد

آخرین اخبار

تبلیغات