در جهت رشد اشتغال انجام شد؛

انعقاد تفاهم نامه خانه كشاورز استان اصفهان با مركز مشاوره كار آفرينان الهام

تفاهم نامه خانه كشاورز استان اصفهان با مركز مشاوره كار آفرينان الهام بخش استان اصفهان منعقد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات