نگاهی به تاریخ

نماد تمدن زاينده رود در ورزنه در حال تخريب تدريجي است

امروزه اكثر مردم اصفهان پل “شهرستان” كه متعلق به عصر ساساني است را آخرين پل قديمي و تاريخي در مسير جريان آب زاينده رود مي دانند اما واقعيت اين است كه آخرين پل تاريخي در مسير اين رودخانه پل “ورزنه” مربوط به عصر صفويه و به نقلي دوره سلجوقي است كه به دليل فاصله 80 كيلومتري آن با شهر اصفهان زياد براي عموم مردم شناخته شده نيست.

آخرین اخبار

تبلیغات