کوتاه از روابط ایران با انگلیس از ابتدا تا کنون

مسلمانان بزرگترین اقلیت دینی انگلیس هستند. نظام سیاسی انگلیس مشروطه سلطنتی است و دارای دو مجلس اعیان و عوام است. در انگلیس پادشاه یا ملکه مقامی تشریفاتی است. عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نخست وزیر است که از طرف حزب صاحب اکثریت در مجلس عوام انتخاب می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات