فرقه دراویش گنابادی و تکمیل پازل دشمن؛

هم گرایی تصوف و لیبرالیسم در براندازی؛ حقیقت جنایت دراویش داعشی

ماهیت ذاتی تصوف به تضعیف امنیت عمومی منجر می شود و ناامنی واقعی در جامعه رخ می دهد که این چالش مرهون نفی قانون و فقه در مکتب انحرافی تصوف است که اصول عمومی و اخلاق عمومی جامعه را خدشه دار می سازد

آخرین اخبار

تبلیغات