با توجه به قول آب پاییره:

کشاورز بذری جهت کشت پاییزه ندارد/ دولت در حمایت از کشاورز چه می کند؟

دولت جهت حمایت از کشاورز بعد از چند سال خشکسالی چه اقدامی را جهت کاهش دغدغه ی این قشر انجام می دهد.

خسارتی در قالب کمک معیشتی!

واریز مرحله اول کمک معیشت کشاورزان شرق اصفهان

مرحله ی اول پرداخت کمک معیشت کشاورزان از روز شنبه 6 اردیبهشت با اولویت بخش بن رود آغاز خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات