کارشناس اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

خانواده به عنوان مهم ترین نهاد در پیشگیری از آسیب های اجتماعی است

ژاله: توجه بیشتر والدین به مسائل شبکه های اجتماعی، اینترنت و سایر رسانه ها ضروری است؛ چرا که خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی در جامعه است که ارتقاء دانش و مهارت در این کانون مهم می تواند از بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری کند.

آخرین اخبار

تبلیغات