فرار رو به جلوی دولتها از ایجاد اشتغال

تولید بیکاری در دانشگاههای بی کیفیت!

بر اساس سند توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد ۸۸ هزار شغل در سال ۹۴ پیش‌بینی شده که با توجه به وضعیت و عملکرد بانکهای استان ، کاهش ظرفیت کاری صنایع، خشکسالی و آسیب قابل توجه بخش کشاورزی و تداوم رکود، به نظر نمیرسد که به سرانجام برسد.

آخرین اخبار

تبلیغات