نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه اصفهان از استاندارد کشور بالاتر است

نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه اصفهان از استاندارد کشور بالاتر است

دبیر هیات رئیسه دانشگاه اصفهان گفت: نسبت استاد به دانشجو در این دانشگاه یک به 19 است که از استاندارد کشوری (یک به 20 ) بالاتر است.

آخرین اخبار

تبلیغات