خوردن دوغ با غذا منجر به افزایش هموگلوبین می‌شود

دانـشیار انستیتوى تحقیقات تغذیه‌اى دانشگاه شهید بهشتى تهران گفت: با آزمایشات و مطالعاتى که در انستیتو تحقیقات تغذیه‌اى کشور در طى سه ماه صورت گرفت، مشخص شد مصرف دو وعده دوغ که داراى اسید است به همراه غذا نه تنها باعث کاهش هموگلوبین خـون نـشد، بلکه مختصرى هم منجر به افزایش هموگلوبین در بدن افراد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات